fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119 („RODO”) określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www… („Strona”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Strony w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i aktami prawa wspólnotowego.

Właścicielem strony internetowej w domenie www…….. i administratorem danych osobowych zawartych na Stronie jest spółka działająca pod firmą Port Krynica Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie 10-811, ul. Żniwna 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707813, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, Regon: 368926726, NIP: 7393906763 („Port Krynica Sp. z o.o.”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych („IODO”) za pomocą następujących danych kontaktowych:

 1. poczty elektronicznej: …;
 2. listownie na adres: …, z dopiskiem „IODO”.

Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych na Stronie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby uprawionej do reprezentacji Port Krynica Sp. z o.o.

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością oraz usługami świadczonymi przez Port Krynica Sp. z o.o.

Port Krynica Sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych na Stronie danych i utworów.

Dane publikowane na Stronie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Port Krynica Sp. z o.o. mogą być uznane za rzetelne.

Port Krynica Sp. z o.o. gromadzi informacje zebrane w trakcie aktywności użytkowników na Stronie i informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Strony oraz ruch do i z witryny. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Strony oraz dostosowanie jej do potrzeb osób z niej korzystających. Dane zapisane w tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Port Krynica Sp. z o.o. w celu identyfikacji jakiejkolwiek osoby korzystającej ze Strony.

Port Krynica Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Strony. Port Krynica Sp. z o.o. dane osób korzystających ze Strony w celu:

 1. umożliwienia korzystania ze Strony,
 2. realizacji usług świadczonych przez Port Krynica Sp. z o.o. i ulepszania ich jakości,
 3. prowadzenia badań jakości i skuteczności,
 4. dopasowania wyświetlanych na nim treści do preferencji klientów lub potencjalnych klientów Port Krynica Sp. z o.o.,
 5. zawarcia i realizacji umów oraz realizacji próśb klientów Port Krynica Sp. z o.o.,
 6. na potrzeby administracji technicznej i zapewnienia bezpieczeństwa danych, statystycznym,
 7. świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 8. dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. klientów Port Krynica Sp. z o.o. dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją),
 9. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze Strony – na podstawie zgody osób odwiedzających Stronę, w tym klientów Port Krynica Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 10. w celu wypełnienia wymogów prawnych ciążących na Port Krynica Sp. z o.o. zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO,
 11. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Port Krynica Sp. z o.o., w tym szczególnie archiwizacji danych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Port Krynica Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Port Krynica Sp. z o.o. dba szczególnie o ochronę danych osobowych m.in. poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, proceduralnych i technologicznych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Strona może realizować funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez zbieranie danych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w formularzach informacyjnych, a podane w formularzu dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Strony.

Informacje przekazywane przez użytkowników Strony są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Użytkownik Strony ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Użytkownik Strony ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażenie zgody przez użytkownika Strony na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Użytkownik Strony prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od Strony. Inne strony internetowe mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Port Krynica Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe użytkowników Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Dane osobowe użytkowników Strony nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszej polityki i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Port Krynica Sp. z o.o. podanych przez użytkownika Strony danych, w zakresie wskazanym powyżej, na zasadach i okresie określonym powyżej, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

Port Krynica Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania ze Strony w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.